Luxator

Luxator

Directa Logo Luxatorคุณลักษณะเฉพาะ
1.ส่วนด้ามจับทำจากพลาสติก(Polyamide PA6.6) ส่วนแกนเครื่องมือทำจากโลหะ stainless
2.สามารถทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนภายใต้แรงดัน (Autoclave) โดยไม่เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ
3.ลักษณะของเครื่องมือมีส่วนด้ามจับ(Handle)ต่อกับส่วนแกนเครื่องมือ(Skank)เป็นแนวตรงจนถึงส่วนปลาย(Working end)ที่ใช้สำหรับแซะรากฟัน
4.ส่วนด้ามจับมีลักษณะกลม มีลักษณะลายบนพื้นผิวเพื่อให้จับกระชับมือไม่ลื่นหลุด น้ำหนักเบา สะดวกการใช้งาน
5.มีที่ใส่เครื่องมือทำจากพลาสติกสำหรับการเข้าอบฆ่าเชื่อ(FIXUS)มาให้ในกล่องเครื่องมือ
6.ส่วนปลาย มีลักษณะคล้ายกาบกล้วย ตรงปลายสุดมีลักษณะคล้ายลิ่ม(wedge) คม บาง ทนทาน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร มีปลายตรง และ ปลายโค้ง
7.มีสัญลักษณ์  และชื่อบริษัทผู้ผลิตบนเครื่องมือทุกชิ้น สามารถเห็นได้ชัดเจน
8.ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล